PLAST MET KALIP SANAYİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu Metin; Plast Met Kalıp Sanayi İmalat ve Ticaret A.Ş Firmasını İçerir;

Değerli Müşterimiz / Ziyaretçimiz;

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla PLAST MET KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

PLAST MET KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla http://www.plast-met.com.tr/kvkk.html internet sitesinde bulunan Plast Met Kalıp KVKK Politikasında ayrıntılı olarak belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

PLAST MET KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak kişisel verilerinizi metnin aşağısında ayrıntılı yer alan amaçlarla KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen;

 • Sizlerin açık rızası,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • İş sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

Çalışan olarak Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak PLAST MET KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından işlenebilmektedir;

 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,
 • Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla,
 • Personel’in istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Çeşitli insan kaynakları uygulamaları amacıyla,
 • PLAST MET KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,
 • Şirket seyahatlerinin organize edilmesi amacıyla,
 • Acil durumların varlığı halinde Personel’in kendi rızası ile verdiği kişiler ile iletişime geçilmesi amacıyla,
 • İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,
 • Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek amacıyla,
 • Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,
 • İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Amaçları ile kişisel verilerinizi fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

İşlenen kişisel verileriniz yurtiçindeki;

 • Maaş hesabı açılması amacıyla bankalarla,
 • Gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi amacıyla araç kiralama şirketleriyle,
 • Gerektiği durumlarda telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle,
 • Şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketleriyle,
 • Yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketleriyle paylaşılacağını,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
 • Çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketler ile,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlarla saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 yıl boyunca saklanacaktır. PLAST MET KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak benimsediği ilkeleri ayrıntılı şekilde http://www.plast-met.com.tr/kvkk.html adresindeki Plast Met Kalıp KVKK Politikasında inceleyebilirsiniz.

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVK Kanunu’nun 13/1 maddesi gereğince, haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kanunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Kanun kapsamındaki taleplerinizi http://www.plast-met.com.tr/kvkk.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Aydınlı Mahallesi İstanbul Anadolu Yakası OSB 1. Sanayi Caddesi No: 14 Tuzla / İSTANBUL adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • kvkk@plast-met.com.tr adresine elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu

DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN KVKK FORMUNU İNDİRİN

KVKK FORMU
YUKARI